ࡱ>  !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=G?@ABCDEFHIRoot Entry FA SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8WordDocument9t Oh+'0 px Sunshine1389235273 Normal.dotmF^܃ 1@{~@=WPS Office_11.1.0.11045_F1E327BC-269C-435d-A152-05C5408002CA՜.+,D՜.+,HPX`h px 0t|KSOProductBuildVerICV2052-11.1.0.11045!6256C2A0721845EEBF40BF794DFC3A3E0Table>NData WpsCustomData P*KSKS9tf`x`xwDR6L' $ hg X@XK , vW^'Y0N:S^:Wvcw{t@\ 'Y^:Wv0201907S %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% sQNpSS 0hQ:SߘToT[hQ'Ycg'Yhg 'YcwgNyLReHh 0vw TWB\R@\0:gsQvsQy[0=zg'Y :NۏNekR:_ߘToT[hQv{ hQbcgtelߘToTuN~%sΘi` %NSSbQT{|ݏlL:N ~bTONlOR)Rv cRhQ:SߘToT[hQb_Rc~3z[T}Y 9hncw@\T^@\v~Nr sQ[_U\hQ:SߘToT[hQ'Ycg'Yhg'YcwgNyLR0s\ 0hQ:SߘToT[hQ'Ycg'Yhg'YcwgNyLReHh 0pSS~`ON ~T[E w~~[e0 vW^'Y0N:S^:Wvcw{t@\ 2019t^2g15e hQ:SߘToT[hQ'Ycg'Yhg'Ycwg NyLReHh :NۏNek:_SߘToT[hQv{#N R[OOnߘ(uo[hQ 9hncw@\ 0sQNpSShQwߘToT[hQ'Ycg'Yhg'YcwgNyLReHhvw 0ς^vR02019015S Bl Q[(WhQ:S~~_U\ߘToT[hQ'Ycg'Yhg'YcwgNyLR0s6RY NeHh0 N0;`SOBl ZWcN`Nяs^eeN-NVyrr>yO;NIN``:Nc[ meQf[`N/{_`Nяs^;`fNsQNߘToT[hQ]\Ovbeu`` w/{_=[wYZROfN ]N*N_{ BlT1g18ewY8^YO|^y brVhzNNl:N-N_vSU\`` /{_ V*Ng%N vBl m;RrlSS`ёVn ǏguׂNN vYe :_S^~aƋ ZWc>NNS N 1uuׂv{ib'Y0RؚΘiߘToT[hQv{W [zQΘi`_U\hQbcgtelLR {_g[hQΘi ltzQ :_S#N=[ NYu{k҉ NYuv:S ZWQ[OO NSuߘToT[hQNEe0 NSu|~'`:SW'`Θiv^~ R[~bNlOSOeP^Tu}T[hQ0 N0;NQ[ zQ͑pTy0͑ps (WhQ:S~~_U\9*NebߘToT[hQΘicgtelNyLR0 10_U\uׂO(usNyhg0O TkSuL?e [uu2c6R:gg0cyUSMO[ee8^hg0NyhgbޘLhg ͑phguׂPX[ЏǏ z-NvݏlݏĉL:N0 cgq gsQl_lĉĉ[ZP}YǏguׂk]\O0 20_U\N{||^yoT0+Tyrk{toT Ye6RBRuN~%ONNyhg0[N{||^yoT0+Tyrk{toT Ye6RBR~%L:N/f&T&{ToTT|^yoT{tagO0oTGSPI{lĉۏLNytel,%NSgYݏlݏĉL:N,2bkSuAm _NN0 30_U\OePߘT^lmR0^lXyNyhg0R:_[uNON^lmRoir0uNǏ z-N/f&TwP]QebcBgcGP0NTMeT]z/f&TNybQbYHhvQ[Nvhg zQ[~%OePߘT^lXyvvcwhg %NSSbQ^lh:yuu20luRL:N0 40_U\ߘTuNONNyhg0[:SQߘT0ߘTmRBRuNON7b_U\Nyhg [ONgSte9e`Q0SPgeۏSbsQ0uNY0]zAm z0NThQ0hYNR0sXkSu0PЏ0Sň0FUh0hƋpS6RI{sۏLhg0͑phgߘTmRBRuNONvuNSD(0uNO(uSeT.UL:N0QSh0wSfl_lĉhQvTĉ'`0 50_U\ߘT.UUSMONyhg0NߘTybS^:W0ߘTybSFU0ߘT;`Nt0'YW^0ޏ^0ߘTmRBR~%ON:N͑p[a Nߘ(uQNT06RT0sN6RT0ߘ(ul0SߘT0g|0ne0Qn0ceňߘT06RߘT0ߘTmRBRI{:N͑pTy N-Nؚ0-NyV^0e8nI{e:N͑pek gRT['`0W_U\vcwhg ͑phgAmUSMOgbL"}hy"}Tۏ'g6R^`Q0ߘT\\OJWNTD(0NNNXTeP^SOhTW`Q0~%SNPeNNT/f&T9SM0ߘTSňh~{SNTO(g/f&T&{TBlI{0w/{_=[ 0ߘ(uQNT^:W.U(ϑ[hQvcw{tRl 0vBl R[R:_ߘ(uQNT^:WT.Uvcwhg cwO=[Ty{tce0 60_U\*sI{RirNT(ϑNyhg0͑phg*s6RTuNONe\Lۏ'g6R^`Q ߘ(uQNTƖ-N^:W(Q^)_R0*s+TRirNT .UTnUSMO=[ߘT[hQ;NSO#N`Q %NSSbQۏݏS^2m*sv2cЏĉ[ .UzhƋ NPhQ0eTlegn0u{kP%0hhu NTNNS N {_^cg05X^Xom R[R:_[NyLRv~~[ 6R[wQSO[eeHh ~S]\ONR :_S#N=[0 N %Ne0Nb0R^ v㉳Q0=zg'Yc[TR@\[Ssvݏl~"}9hnn0OlgY b_bؚSSbQ`R ۏNek:_S LR Tc mZrjvOlylQ[:gsQ0 V cۏ>yOqQl0TWB\R@\'YR[ OߘToT[hQl_lĉTNyLRS_v]\ObHe ['`fIQxQWߘToTݏlHhO X:_NlOvm9O_0ۏNekEubɋ>Nb nS R>yOlQOTNNNXT>NbߘToT[hQ0:_S`vKmTx$R ;NRV^>yOsQR % ߘToT[hQqQ^qQlqQNvSmSlV0 ߘTyT|N!g T|5u݋83510939 5uP[{3279576146@qq.comohyT|N1g T|5u݋83520618 5uP[{ HYPERLINK "mailto:645972261@qq.com" 645972261@qq.com0 DN10ߘToT[hQcgtelpShg~R oT[hQcgtel`Q~h vW^'Y0N:S^:Wvcw{t@\RlQ[ 2019t^2g15epSS ,.0246hjrtvмsgXE6CJ,OJPJQJo(aJ,5\%CJ,OJPJQJo(aJ,5nHtH\CJ,OJPJQJo(aJ,5\CJ,OJPJQJo(aJ, B*phCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ CJ,OJPJQJo(aJ,RH:(B*phCJOJPJQJo(aJTRH:@ vx4 V οvh\RIA5-CJ PJo(aJ CJ PJo(aJ nHtHCJ PJo(aJ CJ PJaJ KHCJ PJo(aJ KHCJ OJPJQJo(aJ CJ PJo(aJ KHnHtHCJ PJo(aJ KHB*phCJ,OJPJQJaJ,CJ,OJPJQJaJ,5\CJ,OJPJQJo(aJ,5\%CJ,OJPJQJo(aJ,5nHtH\CJ,OJPJQJo(aJ,5\CJ,OJPJQJo(aJ,5\CJ,OJPJQJo(aJ,5\%CJ,OJPJQJo(aJ,5nHtH\V X v " $ & V X Z \ ^ j ÷vi\OB/$B*phCJ OJPJo(aJ nHtHB*phCJ OJPJaJ B*phCJ OJPJaJ B*phCJ OJPJaJ B*phCJ OJPJaJ B*phCJ OJPJaJ B*phCJ OJPJo(aJ CJ PJaJ KHCJ PJo(aJ CJ PJo(aJ nHtHCJ PJo(aJ CJ PJo(aJ nHtHCJ PJo(aJ CJ PJo(aJ nHtHCJ PJo(aJ CJ PJo(aJ nHtHCJ PJo(aJ CJ PJo(aJ nHtHj x z ǰ{n_PA2CJ,OJPJQJo(aJ,5\B*phCJ OJPJo(aJ B*phCJ OJPJo(aJ B*phCJ OJPJo(aJ B*phCJ OJPJaJ B*phCJ OJPJo(aJ ,B*phCJ OJPJo(aJ mH sH nHtHB*phCJ OJPJo(aJ ,B*phCJ OJPJo(aJ mH sH nHtHB*phCJ OJPJo(aJ B*phCJ OJPJaJ B*phCJ OJPJaJ B*phCJ OJPJo(aJ  @ tjS@),B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ ,B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJo(,B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ $B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ,OJPJQJo(aJ,5\CJ,OJPJQJo(aJ,5\CJ,OJPJQJaJ,5\CJ,OJPJQJo(aJ,5\%CJ,OJPJQJo(aJ,5nHtH\  r ~ ".0LNVȷziXJ8*CJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ !CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ 5\!CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ 5\CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ $B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ !CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ 5\!CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ 5\$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ $B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ VXDFHJͷtaK12B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ 5nHtH\*B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ 5\$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ $B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ *B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ 5\2B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ 5nHtH\*B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ 5\CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ +CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH J "$&RֻeO<('B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ *B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ 5\2B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ 5nHtH\*B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ 5\$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ $B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 4B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ *B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ 5\ (,2Z^dfϹv_L5"$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ ,B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ ,B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ *B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ 5\2B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ 5nHtH\*B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ 5\2B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ 5nHtH\*B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ 5\ TVZbfվnP: 2B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ 5nHtH\*B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ 5\:B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ 5mH sH nHtH\$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ $B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ ,B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ ,B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ ,B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH fjntϹ|aC0$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ :B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ 5mH sH nHtH\4B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ ,B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ *B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ 5\2B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ 5nHtH\*B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ 5\ $(028BվjWD&:B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ 5mH sH nHtH\$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ $B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ ,B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ ,B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ ,B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ ,B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH Jhջx^K1$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 2B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5nHtH\$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 2B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5nHtH\$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 2B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5nHtH\*B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5\2B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5nHtH\$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ ,B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH :DλzcE2,B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ :B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ 5mH sH nHtH\,B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH,B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ ,B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ :B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ 5mH sH nHtH\$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 4ȷxjQC-+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ 0B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmHsHCJ OJPJQJ^Jo(aJ $B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ :B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ 5mH sH nHtH\!CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ 5\!CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ 5\$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ $B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ $:<>@jprѿ~kM?-#CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ :B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ 5mH sH nHtH\$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 0B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmHsH#CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH#CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ rPXprʸxjXJ8*CJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ 0B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmHsHCJ OJPJQJ^Jo(aJ  ( > @ B D ` b ɻhU7)CJ OJPJQJ^Jo(aJ :B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ 5mH sH nHtH\$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 0B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmHsH#CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH#CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ +CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH b j !!0!2!4!h!j!l!!!!ɻpbD6$#CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ :B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ 5mH sH nHtH\CJ OJPJQJ^Jo(aJ 0B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmHsH#CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ +CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH !!!""""""""""ѿ{m[B4CJ OJPJQJ^Jo(aJ 0B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmHsH#CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ +CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ """""B#F######$%sbQ3%CJ OJPJQJ^Jo(aJ :B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ 5mH sH nHtH\!CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ 5\!CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ 5\CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH:B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ 5mH sH nHtH\ $%&%:%<%D%^%%%%&&ӾpW:%(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH0B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHnHtH#CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ (B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH0B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHnHtH(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH:B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ 5mH sH nHtH\CJ OJPJQJ^Jo(aJ &&&&&&&&&(((ƸeWI+:B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ 5mH sH nHtH\CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ :B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ 5mH sH nHtH\(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHCJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ 0B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHnHtH (( ( )")$)2)6)B))ѸeL/8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH0B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmHsH8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmHsHnHtH8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH0B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmHsH0B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmHsHCJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ )))) * *,*.*0*ɫpS58B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH;B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtHU8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH;B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtHU8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH;B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtHU8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH0B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmHsH0*2*4*:*>*`*b*|*~*ɰzaH/0B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmHsH0B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmHsH0B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmHsH0B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmHsH8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH0B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmHsH0B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmHsH8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH~*************m\C2&CJOJPJQJo(aJ B*phCJOJPJQJo(aJ0B*phCJOJPJQJo(aJmH sH nHtH B*phCJOJPJQJo(aJ0B*phCJOJPJQJo(aJmH sH nHtH B*phCJOJPJQJo(aJ0B*phCJOJPJQJo(aJmH sH nHtH B*phCJOJPJQJo(aJCJOJPJQJo(aJ B*phCJOJPJQJo(aJCJ,PJo(aJ,0B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmHsH **0B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmHsH6j$ & X Z \ z dWD` dWD` dWD` dWD` dWD` dG$WD`dG$da$$da$$da$$da$$ da$$UDN]Nda$$ z  kd G$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`d a$$A$1$$$$9D4$5$6$3$d a$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$d a$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$d dWD` dWD` dWD` "0F"nL!d a$$A$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$WD`d G$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`d G$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`d G$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`d G$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`d G$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`"VnTd 1$$$$9D4$5$6$3$A$WD`d G$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`d G$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`d G$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`d G$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`d G$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` @D l!"nQd G$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`d G$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`d G$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`d G$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`d G$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`d G$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`"##&%&($)nQd G$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`d G$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`d G$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`d G$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`d G$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`d G$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`::0:&66 666666 0@P`p6666 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`pZ@Zcke a$$1$0CJOJPJQJ^JaJKHmH sH nHtH_H$A@$؞k=W[SONi@Nnfh*4O4p01$OJQJaJKHvV j VJfrb !"$%&()0*~*** !"#$%&'()*+,-./01z ""$)**23456789f G*Ax @Times New Roman-([SO7$@ Calibri1NSe-N[;4 N[_GB2312;D|8 eck\h[_GBK9D|8 eckN[_GBK1NSeN[- |8N[- |8ўSO- |8wiSOSunshine1389235273F^܃ QhbrG`\'N!),.:;?]}  & 6"0000 0 0 00000 =@\]^([{ 0 0 00000;[0P)$Pz 5J2jjjj84[fOB>l1[a$kA&uyzV9 J(Ek2lk *r\3<r@ 3An o z L B) jJ[(.m:`> @{nsiH]^:\{|[b&m0k.1] 3GRPtQrHj!-!;"v,"@W";]"'"~d&g&W&'3'0'0'51(1).*q0+8A_,.`,X7.v.XlM/NM00%L1(k2_548,<4@5*66sK7>N7 7N7j7#l8`9 ~:{-/:#R:$:b;& ;"<<o#CH+F!{F.FK%vGGW./Jz 5JqUJ2JuoKV?LeNNMP_QcFR\RG^RZl=SS ES5T zT$Th3T TSU;mNULGUH7(V_ XX/zZc[C\\5Z]&wv]]|];%]"%^{^%ck_$2g`qaR3Cad=aGf c5)ddd[eQe>y%h=jk|0kFjlrpzl'mS3m?ZnOnP0oHoCq`xsn^tviKvI!ws+wj x4xMyzezLzl"{y){8I}5{u~+~}~9ft z0( * 3 ?fX@$)2*4*b*~****ofGd a$$ hWD2`$If*& dG$1$H$ & Fd a$$A$1$$$$9D4$5$6$3$ & Fd 1$$$$9D4$5$6$3$A$WD@`@d G$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`d G$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`d G$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`***r & Fd a$$A$1$$$$9D4$5$6$3$r$$If:V 44l44l0 6`*!5:"7. A!#"$%S2P0p18